Archief

Advies over informatiestromen Raad voor de Kinderbescherming

Het medialandschap verandert continu en ook de Raad voor de Kinderbescherming maakt gebruik van de mogelijkheden die deze veranderingen bieden. Het is daarbij wel de vraag of dat momenteel op een effectieve manier gebeurt. Verder heeft de nieuwe Jeugdwet ervoor gezorgd dat de kaarten binnen het politieke speelveld anders zijn geschud. Aanleidingen voor de Raad voor de Kinderbescherming om meer zicht te krijgen in de wensen en behoeften van medewerkers en stakeholders voor wat betreft de informatievoorziening aan hen. BOOM Communicatie verrichtte onderzoek naar de interne en externe informatiestructuren.

“Interne en externe communicatie zijn geen aparte werelden meer. Wij zijn op zoek naar een vernieuwende vorm van communicatie die past in de huidige tijd. Wij willen als het ware ramen en deuren openen”, is het devies van Richard Bakker, woordvoerder van De Raad voor de Kinderbescherming. Om tot die nieuwe keuzes te komen voor wat betreft de communicatiestructuren, is een inventarisatie nodig van de huidige situatie en van de wensen en behoeften die er leven onder de stakeholders en de circa 3.000 medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, verspreid door het hele land. Welke verwachting hebben zij over de kennis en informatie die de Raad deelt? Welke eisen stellen zij aan de inhoud? En aan welke middelen en kanalen geven zij de voorkeur? Om antwoord te geven op onder meer deze vragen, was het van belang inzicht te krijgen in de wensen en behoeften en het ‘waarom' achter de verwachtingen.

BOOM Communicatie heeft deze inzichten verkregen door middel van kwalitatief onderzoek onder medewerkers en stakeholders. Daarna is de verkregen input aangescherpt en uitgediept middels een kwantitatief onderzoek onder de medewerkers van de Raad. Deze route maakte het mogelijk het brede spectrum van de informatievoorziening van de Raad onder de loep te nemen en in te zetten op een integrale aanpak. “Zo hebben we in de interviews tijdens het kwalitatieve deel van het onderzoek ook de behoefte kunnen bepalen aan middelen en kanalen die de Raad momenteel nog niet inzet. In het kwantitatieve deel, waarbij we een online bevraging hebben toegepast, zijn we hier verder op gaan doorvragen”, geeft Annelies Fugers van BOOM Communicatie aan.

Het onderzoek heeft een aantal duidelijke uitgangspunten en heldere uitdagingen voor de Raad in beeld gebracht, op basis waarvan strategische keuzes gemaakt kunnen worden. Er is duidelijk naar voren gebracht op welke manier de verbondenheid met externe relaties verstevigd kan worden en de dialoog tussen medewerkers, stakeholders en publiek verder op gang gebracht kan worden. De analyses en adviezen die uit het onderzoek naar voren kwamen, hadden tevens betrekking op de beeldvorming, de mate van transparantie, de inzet van social media, voorkeurskanalen van de doelgroepen, de kanalenstrategie en op specifieke communicatiemiddelen. Daarnaast adviseerde BOOM Communicatie over de inhoud van de informatievoorziening en de manier waarop relevante content over verschillende kanalen uitgeserveerd kan worden.

Richard Bakker geeft aan dat de onderzoeksresultaten hem hebben verrast: “'Meten is weten', klinkt bekend. Nu de informatiebehoefte in kaart is gebracht, kunnen we inderdaad pas echt de juiste strategische keuzes maken. Op de korte termijn hebben wij als doel om ons personeelsblad in een ander jasje te gieten. Ons eerste idee was om het blad te digitaliseren, maar de resultaten van BOOM Communicatie wezen uit dat er intern juist behoefte is aan hardcopy. Het onderzoek van BOOM stelt ons in staat om verschillende doelgroepen gericht te benaderen, met een crossmediale aanpak als uitgangspunt. En dat is een prettige verrassing.”