Archief

Belang van het kind in de spotlights

Kinderen die jonger zijn dan dertien, mogen in Nederland niet werken. De overheid maakt een uitzondering voor kinderen die willen meedoen in een culturele productie, zoals een musical, televisieserie of speelfilm. Daar is de ‘Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid' voor bedoeld. Omdat deze beleidsregel werd vernieuwd, schreef het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanbesteding uit om vorm en inhoud te geven aan de communicatie over de regelgeving. Het ministerie van SZW koos voor BOOM Communicatie.

De beleidsregel maakt het voor kinderen mogelijk om deel te nemen aan het (professionele) culturele en artistieke leven. De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind staan daarbij altijd voorop. Er moet tijdens het oefenen en optreden dus goed gelet worden op de werkomstandigheden, de begeleiding en de juiste balans tussen het werk, privé en school. Pas als een producent kan aantonen dat het met die eisen goed zit, kan de Inspectie SZW een ontheffing geven om het kind mee te laten doen aan een productie. Dat kan een film, televisieoptreden, concert of musical zijn, maar bijvoorbeeld ook een professionele modeshow of fotoshoot.

Gesegmenteerde aanpak

In formele bewoordingen geeft de beleidsregel aan onder welke voorwaarden er een ontheffing kan komen en hoeveel en hoe vaak een kind dan mag optreden. Aan BOOM Communicatie de taak om deze informatie op een zorgvuldige, begrijpelijke én effectieve manier beschikbaar te stellen. Joop Maas, strategisch adviseur bij BOOM Communicatie: “Gekozen werd voor een gesegmenteerde aanpak, omdat iedere doelgroep vanuit zijn eigen perspectief bij het onderwerp betrokken is. De kinderen en hun ouders bijvoorbeeld, moeten geïnformeerd worden over de wereld waarin zij stappen; waar kunnen zij tijdens de productie allemaal op rekenen en wat wordt er van henzelf verwacht? En waarom worden er grenzen gesteld aan het aantal optredens? De makers van films, series en musicals moeten vooral gewezen worden op de cruciale zaken die nodig zijn voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. En de mensen die het kind op de set of tijdens de voorstellingen begeleiden, moeten weet hebben van de regels over de werk- en rusttijden en oog hebben voor wat het kind wel of juist niet aankan”.

Arboportaal

Vanuit deze verschillende informatiebehoeften ontwikkelde BOOM Communicatie afgestemde content voor producenten, begeleiders, de kinderen zelf en hun ouders of verzorgers. In de vorm van teksten, infographics, een brochure en een animatievideo, worden de doelgroepen gewezen op hun rol. Die content wordt aangeboden op het Arboportaal; het webplatform van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over gezond en veilig werken. Vanzelfsprekend is er bij het samenstellen en plaatsen van alle content op het Arboportaal rekening gehouden met de strikte eisen die de webrichtlijnen van de Rijksoverheid hieraan stellen.

Inspectie SZW

Om goed zicht te verkrijgen op de aandachtspunten die voor de verschillende doelgroepen relevant zijn, was BOOM Communicatie aanwezig bij de consultaties die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met doelgroepen hield. In deze consultaties vroeg het ministerie aan producenten, kindbegeleiders en ouders feedback op de conceptversie van de vernieuwde regelgeving. “Die consultaties brachten enkele vraagpunten en onduidelijkheden aan het licht waar zij tegenaan liepen”, zegt Joop Maas. “Bij het ontwikkelen van de content over de nieuwe beleidsregel konden we daar dus meteen rekening mee houden. Ook enkele gesprekken met medewerkers van de Inspectie SZW leverden aandachtspunten op voor de inhoud van de informatievoorziening. Omdat zij in direct contact staan met producten bij het verlenen van ontheffingen en toezicht houden op het naleven hiervan, is er bij hen waardevolle kennis aanwezig over praktische zaken. Bijvoorbeeld over de aspecten van de regelgeving waarover voortdurend vragen binnenkomen. Door bij het ontwikkelen van de nieuwe content nadruk te leggen op deze zaken, zijn in tekst en beeld de juiste accenten gelegd”.

Spontane naleving

Marian van Zadelhoff, beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken van het ministerie: “De door BOOM Communicatie gemaakte vertaling van de regels naar toegankelijke communicatie voor de uiteenlopende doelgroepen is heel bruikbaar. Ik verwacht dat duidelijkheid op inhoud, toon en medium de spontane naleving verhoogd. En dat is voor iedereen prettig”.