Archief

Brabant en Zeeland vormen Biobased Delta

In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen, zoals olie. Door de te verwachten prijsstijging van olie in de toekomst en de noodzaak om schoner te gaan produceren, staat de biobased sector volop in de belangstelling. De regio Zuidwest-Nederland loopt vooraan in die ontwikkelingen. De verschillende activiteiten in deze regio zijn nu onder één noemer gebracht: Biobased Delta.

In bijna alle kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen is olie verwerkt. Hiervoor kunnen ook andere, ‘groene' grondstoffen gebruikt worden, zoals maïs, gras of algen. In de toekomst zal er op grote schaal productie plaats gaan vinden van biobased kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen. In laboratoria en door middel van proefproducties wordt gezocht naar de beste manieren om op deze manier rendabel en in volume te produceren. In Zuidwest-Nederland scharen grote chemische concerns als DOW Benelux en Cargill zich achter deze ontwikkeling, evenals de provincies Zeeland en Noord-Brabant. In Terneuzen is een Biobase Training Centre gerealiseerd, wat aangeeft dat het de regio ernst is met het tot verdere wasdom brengen van deze sector. Het deltagebied is daar onder meer geschikt voor vanwege de geografische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen en de goede transportmogelijkheden over weg, water, spoor en via buisleidingen. Met de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen in de buurt kunnen biomassastromen eenvoudig aangevoerd worden. Ook is er in de regio een bovengemiddeld aantal chemiebedrijven en een groot aantal agrarische bedrijven die de groene grondstoffen kunnen leveren als hoofd- of restproduct. Regionale en provinciale overheden in de regio zijn bereid te faciliteren en te investeren ten behoeve van de biobased sector. Kennisinstellingen sluiten hierop aan met onderzoeksprogramma's.

Sessie visual branding
De provincies zijn van mening dat de biobased economy de komende jaren een belangrijke factor kan worden in de economie van Zuidwest-Nederland. Het verder bundelen van de krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie binnen de regio versterken. Vandaar dat is gekomen tot het benoemen van de ‘Biobased Delta', die door BOOM Communicatie is vertaald naar een visuele identiteit. Opdrachtgever hiervan is het 'strategisch overleg Biobased Economy Zuidwest-Nederland', dat bestaat uit de provincies Noord-Brabant en Zeeland, REWIN West-Brabant, Economisch Impuls Zeeland en diverse ondernemingen zoals Sabic IP, DOW Benelux en Cargill. In een participatiesessie ‘visual branding' met deze groep, zijn de uitgangspunten, kaders en richtingen voor de logo-ontwikkeling vastgesteld.

Keurmerk
BOOM heeft een beeldmerk ontwikkeld dat door alle betrokken bedrijven en instanties benut kan worden als een soort keurmerk. De vorm van het logo – een driehoek met rondingen in plaats van harde punten, staat symbool voor de delta én de dynamiek. In het kleurgebruik wordt een verbinding gemaakt tussen agrosector (groen) en chemie (geel), die leidt tot innovatie (paars). Het open karakter van het beeldmerk geeft aan dat de delta niet vastomlijnd is, maar dat er over de eigen grenzen heen tot initiatieven en samenwerkingen gekomen kan worden, in het belang van een verdere uitbouw van de biobased ontwikkelingen.

Waar het biobased activiteiten betreft, zullen de instanties uit de lobbygroep het nieuwe logo van de Biobased Delta gaan toepassen om de gezamenlijke activiteiten en de koploperspositie van de delta te benadrukken. Daarnaast is het de bedoeling dat bedrijven en overheden in de regio het beeldmerk gaan toevoegen aan hun eigen logo als een keurmerk voor hun biobased activiteiten.