Archief

Driestar educatief schept duidelijkheid

Bijna 10 jaar geleden ontstond Driestar educatief als nieuwe organisatie voor het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs in Nederland. Tegenwoordig kent Driestar educatief een breed pakket aan diensten en producten die gericht zijn op het inspireren, vormen en ondersteunen van (aankomende) leraren, schoolleiders en opvoeders. Dat deed zij de afgelopen jaren vanuit vier entiteiten, wat een aantal vraagstukken opleverde voor de marketing en communicatie. BOOM Communicatie werd gevraagd om helderheid te scheppen en bouwde aan een nieuwe merkenarchitectuur.

Driestar educatief is een praktijkgericht kenniscentrum voor christelijk onderwijs en advisering. Op de hogeschool worden jongeren opgeleid tot leraar, de dienst onderwijsadvies adviseert en ondersteunt leraren in het primair en voortgezet onderwijs en de divisie managementadvies richt zich op het leiding geven binnen scholen. De wijze waarop alle diensten werden uitgedragen, zorgde zowel binnen de eigen organisatie als bij de verschillende doelgroepen voor enige onduidelijkheid omdat activiteiten soms overlapten of juist compleet verschilden. Verder werd de samenhang tussen de merken hogeschool, onderwijsadvies en managementadvies enerzijds en de moederorganisatie Driestar educatief anderzijds onvoldoende benut. Ieder onderdeel presenteerde zich namelijk met een eigen versie van het Driestar-logo, zonder verwijzing naar de bredere context van de organisatie.

Moeder- en dochtermerken
BOOM Communicatie adviseerde een semi-monolitische merkenarchitectuur met de ‘moederorganisatie' Driestar educatief en enkele ‘dochters' die daar duidelijk aan verbonden zijn. In de visuele communicatie leidde dat tot enkele subtiele aanpassingen van het logo van Driestar educatief, waarmee alle geledingen van de organisatie voortaan communiceren. Zij doen dit vanuit de moederorganisatie zelf, of vanuit één van de ‘dochtermerken': Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Altijd komt het logo van Driestar educatief in de communicatie-uitingen naar voren; hetzij als hoofdafzender, hetzij als toevoeging in het dochtermerk. De logo's van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies zijn typografische afgeleiden geworden van het moedermerk, waaronder het logo van Driestar educatief integraal is afgebeeld. Hierdoor is meteen duidelijk dat de betreffende dochter ressorteert onder Driestar educatief, wat dus ook betekent dat er meerdere dochtermerken zijn. Hierdoor worden zowel de samenhang tussen dochter en moeder zichtbaar, als de relatie van de verschillende dochtermerken ten opzichte van elkaar. Een brand descriptor licht in iedere communicatievorm kort en krachtig toe waar het betreffende merk voor staat en welke samenhang er is.

Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “De logowijzigingen die we bij Driestar educatief hebben doorgevoerd hebben grafisch gezien weinig om het lijf. In visuele zin is er namelijk weinig veranderd ten opzichte van de voorgaande situatie. Het communicatieve effect van de vernieuwde logo's binnen deze merkenarchitectuur is echter groot. Ieder logo levert nu een bijdrage aan de gewenste duidelijkheid, waar de logo's in het verleden juist voor verwarring konden zorgen”.

Huisstijl
Naast de logo's van moederorganisatie Driestar educatief en de drie dochtermerken, is ook de huisstijl aangepakt. De nieuwe stijl biedt Driestar educatief ruimere mogelijkheden om zich in de volle breedte te etaleren richting de vele doelgroepen. Door toepassing van vaste elementen, een herkenbare typografie en een afgestemd kleurgebruik per merk, is binnen deze zeer flexibel toepasbare stijl toch eenheid te verkrijgen. De herkenbaarheid als zijnde een ‘Driestar-product' is daardoor in elke communicatievorm gewaarborgd.

De huisstijlwijziging is de afgelopen periode stapsgewijs doorgevoerd binnen de gehele organisatie. Inmiddels is een groot aantal communicatiemiddelen ontwikkeld vanuit de nieuwe architectuur en de bijbehorende stijl. Ook de website is compleet herzien: www.driestar-educatief.nl.