Archief

Klassieke brochure met online dimensie

Online en offline zijn geen gescheiden werelden meer. In communicatiecampagnes is een integrale toepassing van alle communicatiekanalen inmiddels vanzelfsprekend. Maar binnen een traditioneel communicatiemiddel als een brochure of folder, was het opnemen van een QR-code met een directe verwijzing naar een webpagina tot nu toe vaak het hoogst haalbare om interactie te verkrijgen tussen offline en online. De toenemende mogelijkheden van augmented reality brengen daar verandering in. Een voorbeeld is het maken van koppelingen met Layar, zoals in de nieuwe brochure van Biobased Delta.

Net als in vele andere brochures zijn in de brochure van Biobased Delta quotes opgenomen van enkele personen. Nieuw is dat hun foto's met een smartphone gescand kunnen worden via de app van Layar. Op de smartphone komt de foto vervolgens tot leven in de vorm van een filmpje waarin de persoon in tekst en beeld een uitgebreidere toelichting geeft op het onderwerp. De film speelt zich via de smartphone af als een soort tweede, virtuele laag bovenop de brochure.

Functionele bijdrage
Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie: “Toepassingen met augmented reality en dus ook met Layar worden meestal nog alleen maar gebruikt om een ‘leuk', ‘modern', of ‘creatief' effect te verkrijgen. Dat moet nooit de invalshoek zijn, vinden wij. Wij zijn altijd op zoek naar toepassingen die een functionele bijdrage kunnen leveren aan de communicatiedoelen. In dit geval gebruiken we Layar er voor om personen die binnen de beperkte ruimte van een brochure maar een kort statement kunnen maken, een uitgebreide en inhoudelijke toelichting te laten geven. Gezien de reikwijdte en complexiteit van een onderwerp als biobased ontwikkelingen, is dat een toevoeging met meerwaarde”.

Hotspot
De brochure is één van de communicatiemiddelen die BOOM inmiddels heeft gecreëerd voor de Biobased Delta; een initiatief van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, REWIN en Economisch Impuls Zeeland. Als Biobased Delta moet Zuidwest-Nederland de hotspot zijn voor biobased ontwikkelingen. Het gebruiken van groene grondstoffen door de chemie staat daarin centraal. Om kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen te maken, gebruikt de chemie nu nog bijna uitsluitend olie. In plaats daarvan kunnen ook ‘groene' grondstoffen gebruikt worden, zoals gras, maïs, wieren of algen. In de toekomst zal er op grote schaal productie plaats gaan vinden van biobased kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen. In laboratoria en door middel van proefproducties wordt momenteel gezocht naar de beste manieren om rendabel en in volume te produceren. Door de te verwachten prijsstijging van olie en de noodzaak om schoner te gaan produceren, staat de biobased sector volop in de belangstelling. De regio Zuidwest-Nederland loopt vooraan in die ontwikkelingen en wil die positie uitbouwen. In Terneuzen is een Biobase Training Centre gerealiseerd, wat aangeeft dat het de regio ernst is met het tot verdere wasdom brengen van deze sector. Het deltagebied is daar onder meer geschikt voor vanwege de geografische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen en de goede transportmogelijkheden over weg, water, spoor en via buisleidingen. Met de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen in de buurt kunnen biomassastromen eenvoudig aangevoerd worden. Ook is er in de regio een bovengemiddeld aantal chemiebedrijven en een groot aantal agrarische bedrijven die de groene grondstoffen kunnen leveren als hoofd- of restproduct.

Keurmerk
Alle biobased activiteiten in de delta zijn vorig jaar onder één noemer gebracht: Biobased Delta. Het op deze manier bundelen van de krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie binnen de regio versterken. BOOM heeft hiervoor onder meer een logo ontwikkeld dat door alle betrokken bedrijven en instanties benut wordt als een soort keurmerk. De vorm van het logo – een driehoek met rondingen in plaats van harde punten, staat symbool voor de delta én de dynamiek. In het kleurgebruik wordt een verbinding gemaakt tussen agrosector (groen) en chemie (geel), die leidt tot innovatie (paars). Het open karakter van het beeldmerk geeft aan dat de delta niet vastomlijnd is, maar dat er over de eigen grenzen heen tot initiatieven en samenwerkingen gekomen kan worden, in het belang van een verdere uitbouw van de biobased ontwikkelingen. De deelname van Wageningen University is daar een voorbeeld van.

Meer informatie over de werking van Layar: bekijk de demo.