Archief

Onderzoek naar effecten mosselpromotie

Al even voordat de eerste mosselen dit seizoen weer op tafel stonden, was BOOM Communicatie volop met dit schelpdier in de weer. In de lente werd er onderzoek verricht voor Het Nederlands Mosselbureau. De opzet en effectiviteit van de (inter)nationale campagne ´Zeeuwse mosselen kunnen altijd´ stond hierin centraal. De inmiddels gepresenteerde bevindingen hebben tot doel om de communicatie-uitingen en -activiteiten aan te scherpen en de resultaten van de toekomstige campagne te vergroten.

Het Nederlands Mosselbureau zorgt ervoor dat de mossel in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk op de kaart staat. Deze collectieve promotie wordt uitgevoerd voor de mosselsector, waarbij zowel de belangen van de mosselkwekers als van de mosselhandelsbedrijven behartigd worden.

Inzet onderzoeksmethoden
Om tot een gedegen advies te komen, heeft BOOM diverse onderzoeksmethoden ingezet. Allereerst zijn de belangen en behoeften van de handelsbedrijven en de kwekers in kaart gebracht middels kwalitatieve diepte-interviews. Daarnaast werden eerder uitgevoerd imago-onderzoeken en campagne-effectmetingen onder de loep genomen middels deskresearch. De onderzoeksresultaten boden belangrijke inzichten voor het beoordelen van de campagne. Binnen de zogenoemde corpus-analyse werd ingegaan op zowel de vorm, inhoud en consistentie van de verschillende uitingen binnen de campagne. De analyse strekte zich uit over zowel offline als online communicatie. Vragen als “Wat is de mate van begrijpelijkheid van de uiting?” en “Hoe beoordeelt de ontvanger deze uiting, gelet op eerder onderzoek?” stonden hierbinnen centraal.

Mossels

Inzichten vanuit neuromarketing
Ook werden de verschillende uitingen getoetst aan de hand van een aantal principes die hun oorsprong hebben in de neuromarketing. “Binnen de foodsector geldt bijvoorbeeld het marketingprincipe: ‘Zien eten doet eten'. Dit inzicht vormt een belangrijke schakel tussen het ‘willen'en daadwerkelijk ‘kopen' van de mossel.” geeft communicatieadviseur Annelies Braat aan. “Middels deze evaluatie konden we inzicht bieden in de factoren die bijdragen aan het succes van de collectieve promotie.”

De combinatie van methoden resulteerde in concrete feedback en richtinggevende adviezen voor Het Nederlands Mosselbureau, met als doel de toekomstige campagne aan te scherpen.