Archief

Positionering input voor schoolplan

Met een grote verbouwing en een hieraan gekoppelde tijdelijke verhuizing voor de boeg, is de verleiding groot om als school het accent te leggen op de komende veranderingen. Enerzijds om iedereen gerust te stellen over de verhuizing en anderzijds om iedereen te laten weten dat er straks een aantrekkelijke, state-of-the art gebouw is. “Gelukkig heeft Canisius College in Nijmegen begrepen dat andere factoren aan de basis moeten staan van hun communicatie over hun toekomst. Namelijk: de eigen kracht en de wijze waarop die in het beleid van de school naar voren komt”, zegt Joop Maas, adviseur bij BOOM Communicatie.

“Een mooi pand met moderne voorzieningen is binnen het onderwijs een uitstekend middel om leerlingen te trekken. Toch mag het daar in de schoolkeuze van leerlingen niet alleen om draaien. Belangrijk is dat school en leerling bij elkaar passen. Met andere woorden: de school moet aantrekkelijk zijn voor de juiste populatie. Dat kan door te focussen op de specifieke kwaliteiten van de school en door niet zomaar met elke wind mee te waaien; omdat de concurrent het ook doet of omdat het op korte termijn wat extra leerlingen kan opleveren. Doorgrond waar de eigen kwaliteiten liggen, stem die af op de behoeften van de doelgroep en ga er gericht op sturen met het beleid. Dán ben je aansprekend en relevant voor leerlingen. En natuurlijk; een mooi pand draagt daar ook aan bij”.

Vanuit de ruime ervaring met positioneringsvraagstukken binnen het voortgezet onderwijs, werd BOOM Communicatie gevraagd om uitspraken te doen over het toekomstbeeld voor Canisius College, locatie Berg en Dalseweg. Op die locatie biedt Canisius vmbo-t, havo en vwo aan, waarmee het bekend staat als een beschaafde, degelijke en misschien ook wel een beetje conservatieve school. In het historische pand, dat ook na de verbouwing voor een groot deel het eigen karakter zal behouden, hangt een huiselijke, prettige sfeer. In het algemeen zijn de leerlingen gelijkgestemd en hebben ze eenzelfde beleving bij de normen en waarden die in de school gelden. In gesprekken met leerlingen en docenten is BOOM Communicatie op zoek gegaan naar deze en andere gemeenschappelijke kenmerken, om ze te kunnen vertalen naar ankerwaarden (al bewijsbaar aanwezig) en aspiratiewaarden (nog verder uit te bouwen). In enkele sessies met een werkgroep van Canisius College, is gekomen tot een merkbeschrijving van de toekomstige school die zowel recht doet aan de eigen kernkwaliteiten, aansprekend en uitdagend is voor toekomstige leerlingen en een duidelijke positie claimt voor Canisius College binnen het totale onderwijsaanbod in Nijmegen. Vanuit deze beschrijving kon BOOM onder meer concrete aanbevelingen doen voor de profilering. Bovendien werd gerichte input geleverd voor het te ontwikkelen schoolplan voor de komende periode; de directe aanleiding voor de positionering.

Joop Maas: “Samen met de locatiedirecteur ben ik er een middag voor gaan zitten om het concept-schoolplan aan te scherpen, vanuit de vastgestelde positionering. Dat heeft een plan opgeleverd met concrete actiepunten waarin heldere keuzes zijn gemaakt. Daarin krijgt met name één herkenbaar aspect van Canisius College een nog centralere rol: het bieden van een brede oriëntatie aan leerlingen. De school vindt dat essentieel voor het volwaardig persoonlijk en maatschappelijk functioneren van de leerlingen. Een rijk aanbod van extra activiteiten stimuleert ieders brede persoonlijke en maatschappelijke vorming. Daarbij moet er ook voldoende ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en voor experimenten; alles vanzelfsprekend wel binnen duidelijke kaders”.

In het nieuwe schoolplan, dat binnenkort openbaar wordt, komt Canisius College naar voren met een helder en concreet profiel, passend bij de historie, het heden en de toekomst van een zelfbewuste school. Een school die niet zomaar gaat roepen wat de meeste leerlingen en hun ouders willen horen, maar alleen dat wat bij de school én de eigen achterban past.

Peter Schaap, directeur van de locatie Berg en Dalseweg van Canisius College is tevreden met de resultaten van de positionering: “De sessies hebben een belangrijke bijdrage aan onze bewustwording geleverd. Vooral werden we ons collectief bewust van de kernwaarden en ook de aandachtspunten die we centraal moeten stellen om onze positie in Nijmegen te verhelderen en te versterken. In het schoolplan beschrijven we nu eenduidig waar we als school voor staan en waar we voor willen gaan de komende jaren. Het organisatie-/merkkompas dat tijdens het traject is samengesteld, is voor de schoolleiding een nuttig ijkmiddel bij de concretisering van plannen en bij het stellen van prioriteiten. Juist door steeds alle gekozen begrippen in het kompas te betrekken bij toekomstige keuzes, worden we steeds trefzekerder. Intern bevordert dat het commitment bij de centrale doelen en gemaakte keuzes en dat dragen we dan ongetwijfeld ook steeds beter en gemakkelijker uit met elkaar”.