Archief

Wageningen University doet mee

Wageningen University gaat meewerken aan de Biobased Delta, die in Zuidwest-Nederland vorm krijgt. De samenwerking richt zich onder meer op het benutten van aquatische biomassa, zoals micro-algen en wieren.

In bijna alle kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen is olie verwerkt. In plaats daarvan kunnen ook ‘groene' grondstoffen gebruikt worden, zoals gras, maïs, wieren of algen. In de toekomst zal er op grote schaal productie plaats gaan vinden van biobased geproduceerde kunststoffen, chemicaliën en brandstoffen. In laboratoria en door middel van proefproducties wordt gezocht naar de beste manieren om op deze manier rendabel en in volume te produceren. Door de te verwachten prijsstijging van olie en de noodzaak om schoner te gaan produceren, staat de biobased sector volop in de belangstelling. De regio Zuidwest-Nederland loopt vooraan in die ontwikkelingen. De verschillende biobased activiteiten in deze regio zijn dit jaar onder één noemer gebracht: Biobased Delta. Het op deze manier bundelen van de krachten kan de groei en aantrekkingskracht van deze nieuwe economie binnen de regio versterken. BOOM Communicatie heeft hiervoor een beeldmerk ontwikkeld dat door alle betrokken bedrijven en instanties benut wordt als een soort keurmerk. De vorm van het logo – een driehoek met rondingen in plaats van harde punten, staat symbool voor de delta én de dynamiek. In het kleurgebruik wordt een verbinding gemaakt tussen agrosector (groen) en chemie (geel), die leidt tot innovatie (paars). Het open karakter van het beeldmerk geeft aan dat de delta niet vastomlijnd is, maar dat er over de eigen grenzen heen tot initiatieven en samenwerkingen gekomen kan worden, in het belang van een verdere uitbouw van de biobased ontwikkelingen. De samenwerking die nu met Wageningen University tot stand is gekomen, past in die gedachte.

De Biobased Delta is een initiatief van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, REWIN West-Brabant en Economisch Impuls Zeeland. Grote chemische concerns als DOW Benelux en Cargill scharen zich achter deze ontwikkeling. In Terneuzen is een Biobase Training Centre gerealiseerd, wat aangeeft dat het de regio ernst is met het tot verdere wasdom brengen van deze sector. Het deltagebied is daar onder meer geschikt voor vanwege de geografische ligging op de as Rotterdam-Antwerpen en de goede transportmogelijkheden over weg, water, spoor en via buisleidingen. Met de zeehavens van Terneuzen en Vlissingen in de buurt kunnen biomassastromen eenvoudig aangevoerd worden. Ook is er in de regio een bovengemiddeld aantal chemiebedrijven en een groot aantal agrarische bedrijven die de groene grondstoffen kunnen leveren als hoofd- of restproduct. Regionale en provinciale overheden in de regio zijn bereid te faciliteren en te investeren ten behoeve van de biobased sector. Kennisinstellingen sluiten hierop aan met onderzoeksprogramma's.

Gebaseerd op bron: PZC.