Archief

DOORDACHTE CAMPAGNE BEÏNVLOEDT GEDRAG

De A58 is de belangrijkste verkeersader van Zeeland. Rijkswaterstaat, Politie Zeeland en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) zetten zich al jaren in om deze snelweg veiliger te maken. Rijkswaterstaat heeft veel onveilige situaties aangepakt met infrastructurele maatregelen, Politie Zeeland handhaaft de verkeersregels en het ROVZ is in Zeeland actief op het terrein van het beïnvloeden van onveilig verkeersgedrag, onder andere door middel van publiekscampagnes. Toch gebeuren er nog te veel ongelukken; zelfs meer dan je verwacht op een route die zo overzichtelijk is. Genoeg redenen voor de drie organisaties om gezamenlijk op te trekken en een campagne te richten op de weggebruiker.

Het Zeeuwse deel van de A58 wordt gekenmerkt door een lage verkeersintensiviteit, een gelijkmatig verloop en een relatief monotoon en open karakter van het omliggende landschap. Weggebruikers zien de A58 dan ook als ‘een veilige weg'. Dit gedachtegoed, in combinatie met de relatieve rust, leidt bij veel weggebruikers tot een lage alertheid. Dat dit problemen veroorzaakt, blijkt wel uit de ongevallenstatistieken. Meer dan de helft van de ongevallen op de A58 is éénzijdig; door het wegvallen van de aandacht raken auto's van de weg, zonder dat er een ander voertuig bij betrokken is.

Rij Bewust
De campagne ‘Rij Bewust' is ontwikkeld om bij weggebruikers een evaluatieproces op gang te brengen van hun overtuigingen en die – daar waar nodig – bij te stellen. Dit wordt gedaan door weggebruikers op een positieve manier te informeren over de aanwezige gevaren en hen te motiveren om bewust te rijden. Het resultaat: een bewuste houding, een hogere alertheid en geconcentreerder weggedrag.

TEAM 58
Uit sociologisch-psychologische theorieën blijkt dat een positieve benadering in dergelijke gevallen tot meer resultaat leidt dan een sommerende, formele en instructieve benaderwijze. Reden om een campagne te ontwerpen vanuit een milde en positieve benadering. Om ook weggebruikers te bereiken die weinig interesse hebben in de campagne is TEAM 58 in het leven geroepen. Onder deze vlag kunnen Politie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland en ROVZ gezamenlijk en op een toegankelijke en informele wijze opereren.

Symbiose van middelen
De campagne ‘Rij Bewust' past in het programma ‘Op weg naar nul' van de provincie Zeeland, waarin wordt gestreefd om het aantal ‘vermijdbare' ongelukken in Zeeland volledig uit te bannen. Door traditionele communicatiemiddelen te combineren met digitale communicatie, radioreclame en evenementen komt deze campagne tot een symbiose van middelen en activiteiten. Weggebruikers worden niet alleen aangesproken op, maar vooral betrokken bij het veiliger maken van de A58.

Het bijstellen van gedrag is een complex proces waarin verschillende stadia zijn te onderscheiden. Door tijdens ieder stadium het karakter van de communicatie af te stemmen op de doelgroep en daarbij een passend communicatie-instrument in te zetten kan op een effectieve wijze gewenst gedrag worden uitgelokt. Juist de crossmediale inzet van middelen draagt bij aan de gefaseerde nuancering van bestaande overtuigingen.

Doordat de campagne fysiek is geconcentreerd langs de A58 – daar zijn mottoborden geplaatst en is een campagneteam actief dat op rustplaatsen langs de weg acties voert – wordt er efficiënt en effectief campagne gevoerd. Het campagneteam bezoekt daarnaast markten en evenementen.

Uit de steekproeven na afloop van de campagnelooptijd in 2008 kan worden geconcludeerd dat veel weggebruikers hun overtuigingen over de A58 bijstellen en inmiddels bekend zijn met de aanwezige risico's op deze weg.