Archief

INFORMATIEKRANT OVER WINDENERGIE

De 26 windturbines die rondom de Kreekraksluizen staan, zijn aan vervanging toe. Omdat windenergie steeds noodzakelijker wordt, is het logisch dit windpark niet alleen te vervangen, maar ook uit te breiden. Een informatiekrant en een site leggen uit wat het uitbreidingsplan inhoudt, waarom de uitbreiding nodig is en welke afwegingen er zijn gemaakt.

De nieuwe turbines worden hoger en zullen ook ten zuiden van de A58 geplaatst worden. Hoe hoger een windturbine is, hoe meer wind ze vangt en hoe meer rendement ze oplevert. Vandaar dat turbines van 40 meter hoog – zoals de huidige turbines rond de Kreekraksluizen – niet of nauwelijks meer worden gemaakt. Moderne turbines hebben een ashoogte van ongeveer 100 meter. Het motto is tegenwoordig: zet windturbines op een geschikte plek neer, doe het dan goed en win er zoveel mogelijk groene stroom mee. Voor het nieuwe project is er daarom een bestemmingsplan gemaakt dat inzet op een windturbinepark van 29 turbines met een tiphoogte van maximaal 137 meter en een ashoogte van 80 tot 98 meter. Het rendement van het windpark vervijfvoudigd en kan ongeveer 60.000 huishoudens van stroom voorzien. Dat komt neer op ruim 35% van de huishoudens in Zeeland.

Een plan van een dergelijke grootschaligheid vestigt al snel de aandacht op zich. De initiatiefne-mers (DELTA Energy bv, Eneco New Energy bv, Windpark Kreekrak bv en Scheldewind bv) vin-den het daarom belangrijk om al in dit stadium helder en transparant te communiceren welke overwegingen en afwegingen aan dit plan ten grondslag liggen en wat de mogelijke gevolgen zijn. BOOM ontwikkelde hiertoe een informatiekrant waarin de belangrijkste aandachtspunten uitgediept worden. De uitgave is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Reimerswaal, op wiens grondgebied het windenergiepark is gesitueerd.

Meer informatie: www.windparkkreekraksluis.nl.