Archief

AFGESTEMDE WEBSITE VOOR VCO

Met haar website professionaliseert de vereniging VCO de communicatie en informatievoorziening en stemt deze verder af op de voor de vereniging relevante doelgroepen. Ouders, kinderen en belangstellenden kunnen op een effectieve en efficiënte wijze voor hen relevante informatie op de website vinden. De website is ontwikkeld vanuit een afgestemd adviesplan.

De vereniging voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Middelburg telt 6 scholen. Hun online communicatie is gebundeld in de gezamenlijke website. Van tevoren heeft BOOM Communicatie met behulp van kwalitatief onderzoek een aantal communicatieaspecten onder de loep genomen. Daarna zijn adviezen uitgebracht om de informatievoorziening te professionaliseren.

BOOM begeleidde een internetwerkgroep die bestond uit verantwoordelijken en betrokkenen op het gebied van (internet)communicatie binnen de organisatie. De implementatie van een website komt namelijk niet zomaar tot stand. Daarvoor is een intensieve coproductie nodig. Medewerkers van de diverse scholen participeerden bij de totstandkoming van de website. Aan de hand van een op de organisatie afgestemd traject zijn tijdens diverse sessies de belangrijke zaken voor de website besproken. Hierbij hebben de medewerkers diverse opdrachten uitgevoerd zodat essentiële informatie is uitgewisseld en het bewustzijn op het gebied van webcommunicatie is vergroot. De werkgroep is verder door BOOM ondersteund bij de vervaardiging van webteksten. Met de zes scholen en het bestuurskantoor zijn in gezamenlijkheid afspraken gemaakt die een uniforme contentcreatie borgen.
 
Binnen één webportaal zijn meerdere deelsites ondergebracht. Iedere basisschool beschikt over een eigen entree die duidelijk samenhangt met de andere scholen en de overkoepelende vereniging. Op een interactieve wijze staat de vereniging zo in verbinding met de bezoeker. Door samenhang te creëren en voor de doelgroep relevante informatie op te nemen, sluit de beschikbare informatievoorziening beter aan op de bestaande informatiebehoefte bij verschillende doelgroepen.
 
De website is uitgerust met een uniform grafisch stramien waardoor de herkenbare, frisse en vrolijke vormgeving van de vereniging binnen de gehele website gewaarborgd is. Het stramien zorgt er ook voor dat beheerders zich niet bezig hoeven te houden met vormgevingsaspecten. Met de ontwikkelde promotionele vormgevingsstijl wordt aansluiting gezocht bij de belevingswereld van ouders met jonge kinderen. Door het informatieve en wervende karakter van de website worden ouders van potentiële leerlingen nu op een afgestemde wijze bedient en geïnformeerd tijdens de oriëntatie op een schoolkeuze.

www.vco-middelburg.nl.