Archief

HET ONDERWIJS ALS RAAKVLAK

'Achtergronden, opinies en inspiratie met het onderwijs als raakvlak'. De ondertitel van het relatiemedium van beroepsopleider Scalda is veelzeggend. In Raakvlak draait het dus niet om Scalda zelf, maar om het onderwijs in de breedste zin van het woord.

De formule van Raakvlak is gericht op iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs of daar op een andere manier bij betrokken is. De onderwerpen zijn gericht op de gemeenschappelijke interesses van de hele beroepsgroep en komen tot stand met hun medewerking. Door het eigen medium open te stellen voor informatievoorziening en discussie over het onderwijs in de volle breedte en de interactie te zoeken met interne en externe belanghebbenden, zoals studenten, docenten, collega-onderwijsinstellingen, werkgevers en opinieleiders, benadrukt Scalda indirect de centrale rol die zijzelf vervult als grootste opleidingsinstituut in de provincie Zeeland. Raakvlak is daarmee een belangrijke component in de publieke verantwoording en imagovorming van Scalda.

Onderzoek
Om de behoefte aan een nieuw medium met een dergelijke opzet te toetsen, realiseerde BOOM een 0-nummer dat verspreid werd onder alle toekomstige ontvangers van het blad. Daaraan werd zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek gekoppeld. De bevindingen uit de kwantitatieve lezersenquête werden als input gebruikt voor uitgebreide paneldiscussies. De beide onderzoeken onderschreven de lijn die met het 0-nummer was ingezet, zodat het eerste nummer slechts op accenten werd aangepast. Na de tiende editie van het blad, dat drie maal per jaar verschijnt, is de bladformule verder aangescherpt. Drie personen die een relatie hebben tot het onderwijs, staan centraal in de huidige formule van Raakvlak. Hun verhalen vormen het hart van het blad. In tekst en beeld komen deze drie hoofdpersonen nadrukkelijk naar voren. Voor wat betreft de foto's wordt er bij elk interview aansluiting gezocht bij de persoonlijke belevingswereld van de geportretteerde persoon. Door in te zoomen op de beroepsmatige én persoonlijke achtergronden van personen die in relatie staan tot het onderwijs, wil Raakvlak informeren en inspireren. Op die manier is Raakvlak een belangrijk 'relatie- en inspiratiemedium' van Scalda

De complete realisatie van Raakvlak is door Scalda in handen gegeven van BOOM: zowel het concept, de naam, het onderzoek, de redactie, de copywriting, de fotografie, het ontwerp, de opmaak, het drukwerk, als de verspreiding. Karin de Bruijn voert namens Scalda de redactie over Raakvlak en spreekt er vol enthousiasme over. “Raakvlak is één van de voorbeelden waar sprake is van een creatieve en productieve samenwerking tussen BOOM en onze afdeling Communicatie; zowel bij het ontwikkelen van het concept destijds, als bij de feitelijke realisatie van iedere uitgave. In mijn ogen levert dat een resultaat op met een duidelijke meerwaarde voor de ontvangers van het blad. Dat zijn nu onze medewerkers en stakeholders. Raakvlak biedt een platform voor mensen die zich bezighouden met onderwijs en ontwikkeling.”