Archief

IDENTITEIT ALS BASIS VOOR CORPORATE BRAND

De fusie van de voormalige ROC's in Zeeland heeft geleid tot de nieuwe onderwijsorganisatie Scalda. Tijdens het samengaan begeleidde BOOM Communicatie het proces om te komen tot een gemeenschappelijke merkidentiteit en een hierbij aansluitende merkenarchitectuur voor de verschillende scholen.

Door de voormalige ROC's werd voorafgaand aan de fusie al intensief samengewerkt. Toch bestonden er in cultuur, aanpak en focus verschillen. Tijdens het merkbepalingstraject zijn deze verschillen benoemd en is op zoek gegaan naar de verbindende elementen met relevantie voor de toekomst. In enkele bijeenkomsten met het directieteam en het College van Bestuur, zijn vervolgens de ankerpunten en ambities vastgesteld voor het corporate merk Scalda. Als basis hiervoor werden de identiteitskenmerken benut die al aantoonbaar in beide organisaties aanwezig waren.

Wezenlijk vraagstuk in het merkbepalingstraject, was de spanning die er bestond tussen een krachtige positie voor het corporate brand Scalda en een herkenbaar en zichtbaar profiel van de diverse locaties die de opleidingen aanbieden. Op het eerste gezicht lijkt hun aanbod homogeen, namelijk: middelbare beroepsopleidingen. Omdat die opleidingen bedoeld zijn voor compleet verschillende groepen jongeren én volwassenen, hebben zij echter ieder hun eigen aanpak nodig om relevant te zijn en te blijven voor hun specifieke doelgroep én het beroepenveld waartoe zij opleiden. Gekozen is voor een structuur met een stevige corporate organisatie en 11 branchegerichte colleges. Die colleges stemmen zich zo goed mogelijk af op hun populatie studenten en op hun beroepspraktijk, maar geven wel samen invulling aan de waarden van het corporate brand Scalda. De gekozen merkenarchitectuur kenmerkt zich door een semi-monolitische benadering.

De bevindingen uit het merkbepalingstraject geven richting aan het handelen en communiceren van de Scalda-organisatie. De merkbepaling leverde dus ook de input voor de gerichte grafische vertaling van de nieuwe naam. Naast dit corporate logo, dat met tekstvarianten tevens door de verschillende colleges wordt toegepast, is de vormgevingsstijl geënt op de uitgangspunten uit het brandingtraject. Door middel van een traject van internal branding wordt er voor gezorgd dat de gewenste identiteit ook daadwerkelijk tot uitdrukking komt in de dagelijkse praktijk.