Archief

ARCHIPEL GAAT VOOR ‘EERSTEKLAS ONDERWIJS'

In de eerste jaren dat Archipel Scholen als groep van 22 openbare basisscholen bestond, ging er veel aandacht uit naar kwaliteitsborging. Zoveel zelfs, dat ze hun werkwijze op dat vlak vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Daardoor werd dit relevante kenmerk onvoldoende naar voren gebracht in de profilering van de scholengroep. 

BOOM Communicatie ontwikkelde een document waarin de gemeenschappelijke identiteitskenmerken van de scholen in de groep werden geformuleerd. Ook werden hiermee de lijnen uitgezet om op een daadkrachtige en herkenbare manier die identiteit uit te dragen. Gekozen is voor een merkenarchitectuur waarbij er vanuit iedere individuele school een sterke relatie wordt gelegd met de koepelorganisatie. De 22 compleet uiteenlopende en vaak onprofessionele beeldmerken werden vervangen door eenduidige Archipellogo's waarin de eigen schoolnaam een prominente plaats kreeg. Door voortaan te spreken van ‘Archipelschool De Leeuwenburch' en Archipelschool De Lichtboei'- om twee voorbeelden te noemen – werd de relatie met de corporate organisatie expliciet gemaakt. Door op deze manieren verbindingen te maken met het overkoepelde merk, konden de gemeenschappelijke kenmerken effectief en consistent uitgedragen worden. Voorwaarde hiervoor was wel een gerichte corporate branding van het merk Archipel Scholen, vanuit de vastgestelde merkwaarden.

Als één van de instrumenten hiervoor werd een slogan toegepast die ondubbelzinnig aangeeft waar Archipel Scholen voor staat: ‘Eersteklas basisonderwijs'. Dit werd gekoppeld aan een stijl waarin de slogan in woord en beeld wordt versterkt. Het cijfer één staat in relatie tot het hoge ambitieniveau van Archipel Scholen (‘nummer 1') en vormt bovendien een verwijzing naar ‘groep 1'. Vandaar ook de overige cijfers, die staan voor de groepen 2 tot en met 8.