Archief

ZELF AAN HET ROER

Het imago van een school is – weliswaar tot op zekere hoogte – maakbaar. De manier waarop een school vandaag handelt en communiceert, heeft invloed op het beeld dat mensen morgen hebben. Het is dus belangrijk te weten welke richting de school op wil, zodat er in gedrag en communicatie op gestuurd kan worden. Om die richting op een verantwoorde wijze te bepalen, is een goede inventarisatie nodig.

Om die reden gaat BOOM Communicatie in dergelijke trajecten vooral op zoek naar de elementen die kenmerkend zijn voor de school. Evenals naar eigenschappen die krachtiger aangezet moeten worden om in de gewenste richting te ontwikkelen en mogelijke (omgevings)specifieke factoren. Dat leidt binnen positioneringstrajecten voor het voortgezet onderwijs meestal niet tot enorme verschuivingen, maar wel tot een herkenbaar profiel van de school met speerpunten die voor iedereen helder zijn. Pas dan kan de school zich gericht profileren.

Voor Strabrecht College in Geldrop formuleerde BOOM Communicatie de speerpunten in de vorm een positioneringsdocument, gebaseerd op een marktverkenning en een imago-inventarisatie onder verschillende belanghebbenden. Hiervoor is BOOM in gesprek gegaan met de directie, medewerkers, leerlingen, ouders, docenten en leerlingen uit het basisonderwijs, gemeentefunctionarissen en collega-scholen.

Rector Leenderd van der Deijl: “In een organisatie is er nooit 100% eenduidigheid van waarden en van prioriteiten. Maar het is wel van belang dat we het over de meest wezenlijke zaken eens zijn; in elk geval over wat wij beslist wel of juist beslist niet willen. Intern komen we daar meestal wel snel uit. Alleen zouden we dan niet weten hoe onze identiteit zich verhoudt met wat de buitenwereld denkt, voelt en belangrijk vindt. BOOM heeft ons geholpen om dat te inventariseren en onze ontwikkelingsrichting scherp te stellen”.

De inventarisaties leverden de input voor het vaststellen van de huidige identiteit en het huidige imago. Die vormden het ijkpunt voor het gezamenlijk bepalen van de gewenste toekomstrichting. Samen met een werkgroep van medewerkers, oudervertegenwoordiging en MT, is het huidige imago getoetst aan de huidige identiteit. Duidelijk was dat een aantal onderscheidende kenmerken van de school op nog onvoldoende bekend waren bij de doelgroepen. In een positioneringdocument is nu vastgelegd welke punten de komende periode leidend en richtinggevend zijn voor het intern- en externgerichte communiceren en handelen. Samen met de directie van het Strabrecht College zijn de aanpak en uitkomsten aan alle medewerkers gepresenteerd.

Peter Schaap, lid van de centrale directie, is content met de opbrengsten van het traject: “Het merkdocument geeft ons onder meer de richting die wij nodig hadden in het oppakken van allerlei activiteiten en initiatieven. Neem de open dag. We zijn ons er bewust van geworden dat we daar in het verleden wat tegenstrijdig beelden van onszelf naar buiten brachten. Nu weten wij ons veel eenduidiger en gerichter te presenteren”.

Dat de uitgangspunten uit het document worden opgepakt door het personeel is voor Peter Schaap een bewijs dat dit een geslaagde interventie is geweest. “Na diep nadenken bleek dat iemand zich nog kon herinneren dat hier jaren geleden ook ooit eens zo'n soort traject is doorlopen. Maar daar weet eigenlijk niemand meer iets van. Dat is tekenend, want een positionering zou er toch juist toe moeten leiden dat de speerpunten bij iedereen duidelijk op het netvlies staan. Ik mag wel zeggen dat het er in dit geval duidelijk anders aan toe gaat! BOOM heeft ons geholpen onze ontwikkelingsrichting scherp te stellen en dat wordt intern goed gedragen”.