Project

Centre of Expertise voor energie op zee

In het realiseren van windenergieprojecten op zee is Nederland één van de koplopers. Om de positie in deze spectaculair snel groeiende sector uit te bouwen, zijn kennis, innovatie en goed gekwalificeerde professionals nodig. Vanuit het nieuwe ‘Centre of Expertise Water & Energy’ gaan onderwijs, bedrijfsleven en overheid hier samen mee aan de slag. HZ University of Applied Sciences en NHL Hogeschool zijn de kartrekkers. BOOM vervaardigde het businessplan dat nodig was voor het oprichten en inrichten van het Centre of Expertise.

Centre of Expertise

Rondom specifieke thema’s en economische speerpunten stelt de Rijksoverheid zogenoemde Centres of Expertise in. Het doel is de (internationale) positie van Nederland te versterken. Een Centre of Expertise is een nationaal kennis- en innovatiecentrum dat door hogescholen wordt geïnitieerd. Rondom het thema ‘energie en water’ gaat het nieuwe Centre of Expertise Water & Energy als schakelpunt functioneren tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid. Het gaat daarbij om offshore windenergie, maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelingen rondom getijdenenergie. Alle productievormen in en op het water die bij kunnen dragen aan de transitie naar duurzame energiebronnen, zijn relevant.

 

Als kennis en innovaties daadwerkelijk hun weg vinden naar de praktijk, levert dat kostenbesparingen op. Daarmee wordt de sector competitiever en verbetert de internationale concurrentiepositie.

Joop Maas (BOOM)

 

Het Centre of Expertise richt zich op onderzoek, kennis en innovatie in alle facetten die van belang zijn bij het realiseren van deze duurzame energieopwekking: het uitdenken, de productie van onderdelen, het transport over zee, de montage en demontage, het aanleggen van het elektriciteitsnetwerk, het (zo mogelijk zelfs onbemand) inspecteren, slimme onderhoudsconcepten, datamonitoring, de juridische aspecten rondom eigendom en aansprakelijkheid, ecologische veranderingen in de omgeving, et cetera. “Het doel is om onderzoek, kennisontwikkeling en innovatiekracht op al die onderdelen te stimuleren,” vertelt Joop Maas, strategisch adviseur bij BOOM. “Want als kennis en innovaties daadwerkelijk hun weg vinden naar de praktijk, levert dat kostenbesparingen op. Daarmee wordt de sector competitiever en verbetert de internationale concurrentiepositie”.

In het Centre of Expertise investeren samenwerkingspartners op basis van cofinanciering, waarbij zij gesteund worden door het ministerie. Maas: ”Die bundeling van krachten maakt het mogelijk om stevig en gericht te investeren in onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Bedrijven dragen echte praktijkopdrachten aan, waar het onderwijs vervolgens kennis aan koppelt van lectoren, daad- en denkkracht van studenten en begeleiding van docenten. Dat levert de bedrijven data, kennis en innovaties. En scholen investeren op die manier in praktijkgericht onderwijs, dat enthousiaste en goed voorbereide young professionals aflevert”.

 

Businessplan

De overheid faciliteert dus Centres of Expertise, maar om in aanmerking te komen voor die ondersteuning en financiering is wel een goed plan nodig. “We zijn samen met het in oprichting zijnde Centre of Expertise Water & Energy bezig met het opstellen van het businessplan,” vertelt Maas. “Een commissie van het ministerie van OCW zal dit plan beoordelen. De toekenning van subsidiegelden om projecten van bedrijven in cofinanciering op te pakken, is daarvan van afhankelijk. Het daarom van groot belang om de juiste keuzes te maken én om die keuzes gedegen te onderbouwen. Het plan komt tot stand in nauwe samenspraak met alle betrokkenen.”

In het businessplan laten de twee hogescholen onder meer zien waarom zij de aangewezen hbo-instellingen zijn om dit Centre of Expertise te dragen. Maas: “Dat heeft zowel te maken met de sterk met de zee verbonden regio’s waar de scholen actief zijn – Zeeland en Noord-Nederland – als met de specialisaties en expertisegebieden van de opleidingen die zij momenteel al aanbieden. Toch is het Centre of Expertise er niet specifiek voor de studenten op deze scholen en de bedrijven in deze regio’s. Het Centre of Expertise moet met alle scholen in Nederland en alle bedrijven in de sector verbindingen aangaan, om het thema ‘water en energie’ – en dan met name offshore windenergie – tot volledige wasdom te laten komen”.

 

Samenwerking

Het Centre of Expertise Water & Energy is dus in ontwikkeling. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. “Op dit moment wordt verbinding gelegd met verschillende strategische partners in de sector,” zegt Maas. De samenwerkingen komen nu al tot stand en worden vastgelegd in overeenkomsten.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het businessplan eind 2018 gevalideerd. De bijbehorende toekenning van subsidiegelden heeft het Centre of Expertise Water & Energy naar een volgende fase gebracht. Zo is de organisatiestructuur opgezet. Daarbij is er afstemming gezocht met het al bestaande Centre of Expertise Delta Technology, waarvan HZ University of Applied Sciences eveneens penvoerder is. Daarnaast is er werk gemaakt van de invulling van de onderzoeksportefuille. Maas: “De complimenten die we van de commissie voor het plan kregen en de hieruit voortkomende toekenning, zijn een mooi resultaat. Het is een goede zaak voor de wind op zee-sector én voor het onderwijs dat dit Centre of Expertise aan de slag kan.”

Een opdracht van

Meer interessante artikelen