Project

Ministerie zet belangen van het kind in de spotlights

Het vormgeven en introduceren van nieuw overheidsbeleid kan tot aanzienlijke weerstanden leiden. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was een zorgvuldige voorbereiding dus van belang bij het lanceren van de ‘Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid’.

"Ministerie

Kinderen die jonger zijn dan dertien, mogen in Nederland niet werken. De overheid maakt een uitzondering voor kinderen die meedoen in een culturele productie, zoals een musical, televisieserie of speelfilm. Hier is de ‘Beleidsregel inzake Ontheffing Verbod van Kinderarbeid’ voor bedoeld. Deze beleidsregel vroeg om een actualisatie, onder meer vanwege het groeiende aantal producties, de verdergaande professionalisering van de sector en opkomende nieuwe media(kanalen).

 

Consultaties

Met een aanbestedingsprocedure werd BOOM geselecteerd om vorm en inhoud te geven aan het lanceren van de nieuwe regelgeving. Gestart werd met consultaties van bedrijven en instanties die verantwoordelijk zijn voor producties waarin kinderen actief zijn. In deze consultaties vroeg het ministerie aan producenten, kindbegeleiders en ouders feedback op de conceptversie van de vernieuwde regelgeving. Dit bracht specifieke vraagpunten van doelgroepen naar boven, waarop de informatievoorziening vervolgens is afgestemd. Ook enkele gesprekken met medewerkers van de Inspectie SZW leverden aandachtspunten op voor de inhoud van de informatievoorziening.
Door bij het ontwikkelen van de nieuwe content in gesprek te gaan met de stakeholders en rekening te houden met hun behoeften, zijn de juiste communicatiekanalen benut en zijn in tekst en beeld de juiste accenten gelegd. Onder meer hierdoor is de overgang naar de vernieuwde regelgeving soepel en vrijwel geruisloos verlopen.

Informeren

De beleidsregel maakt het voor kinderen mogelijk om deel te nemen aan het (professionele) culturele en artistieke leven. De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind staan daarbij altijd voorop. Er moet tijdens het oefenen en optreden dus goed gelet worden op de werkomstandigheden, de begeleiding en de juiste balans tussen het werk, privé en school. Pas als een producent kan aantonen dat het met die eisen goed zit, kan de Inspectie SZW een ontheffing geven om het kind mee te laten doen aan een productie. Dat kan een film, televisieoptreden, concert of musical zijn, maar bijvoorbeeld ook een professionele modeshow of fotoshoot.

 

Gesegmenteerde aanpak

In formele bewoordingen geeft de beleidsregel aan onder welke voorwaarden er een ontheffing kan komen en hoeveel en hoe vaak er dan mag worden opgetreden. Aan BOOM de taak om deze informatie op een zorgvuldige, begrijpelijke én effectieve manier beschikbaar te stellen aan het publiek. Gekozen werd voor een gesegmenteerde aanpak, omdat iedere doelgroep vanuit zijn eigen perspectief bij het onderwerp betrokken is. De kinderen en hun ouders bijvoorbeeld, moeten geïnformeerd worden over de wereld waarin zij stappen; waar kunnen zij tijdens de productie allemaal op rekenen en wat wordt er van henzelf verwacht? En waarom worden er grenzen gesteld aan het aantal optredens? De makers van films, series en musicals moeten vooral gewezen worden op de cruciale zaken die nodig zijn voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. En de mensen die het kind op de set of tijdens de voorstellingen begeleiden, moeten weet hebben van de regels over de werk- en rusttijden en moeten oog hebben voor wat het kind wel of juist niet aankan.

Een kind in de spotlights.

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De door BOOM gemaakte vertaling van de regels naar toegankelijke communicatie, was heel bruikbaar. Door duidelijkheid op inhoud, toon en medium wordt de spontane naleving verhoogd

Marian van Zadelhoff (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Afgestemde content

Vanuit deze verschillende informatiebehoeften werd afgestemde content ontwikkeld voor producenten, begeleiders, de kinderen zelf en hun ouders of verzorgers. In de vorm van teksten, infographics en een animatievideo, worden de doelgroepen gewezen op hun rol. Die content wordt aangeboden op het Arboportaal; het webplatform van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over gezond en veilig werken. Daar is ook een toolbox beschikbaar met tekstfragmenten, visuals en een brochure, die producenten kunnen gebruiken voor hun eigen informatievoorziening over dit onderwerp naar kinderen en hun ouders. Vanzelfsprekend is er bij het samenstellen en plaatsen van alle content op het Arboportaal rekening gehouden met de strikte eisen die de webrichtlijnen van de Rijksoverheid hieraan stellen.

Meer interessante artikelen