Project

Raad voor de Kinderbescherming wil werelden verbinden

Met ongeveer 3.000 medewerkers verspreid door het land en een enorme diversiteit aan stakeholders, is de communicatie-inzet van de Raad voor de Kinderbescherming complex. Voortdurend vindt er informatie-uitwisseling plaats naar onder meer medewerkers, politiek, ketenpartners, cliënten en media. Allemaal hebben zij hun eigen behoeften en verwachtingen. Daarop effectief afstemmen, vraagt van ‘de Raad’ duidelijke keuzes. Om die keuzes gericht te kunnen maken, rekening houdend met hun ambities, werd een onderzoek verricht naar de huidige en gewenste situatie.

Het is de wens van de Raad om zich verder open te stellen voor interactie met stakeholders en een platform te bieden aan opinievorming over thema’s die de positie van kinderen in Nederland raken. Daar zijn mogelijk nieuwe communicatiekanalen voor nodig en het vraagt een andere focus van iedereen die binnen de Raad inbreng kan hebben in de thema’s. “Interne en externe communicatie zijn geen aparte werelden meer”, zegt Richard Bakker, woordvoerder van de Raad voor de Kinderbescherming. “Wij zoeken naar een vernieuwende vorm van communicatie die past in de huidige tijd. Wij willen als het ware ramen en deuren openen”.

De inhoud van het werk verbindt de mensen die werkzaam zijn bij de Raad. Bij een slimme inzet kan die verbondenheid relaties verstevigen en de dialoog tussen medewerkers, stakeholders en publiek op gang brengen. Om de juiste strategische communicatielijnen te bepalen voor de toekomst, voerde BOOM in eerste instantie een kwalitatief onderzoek uit. Onder medewerkers en stakeholders is de informatiebehoefte gepeild, is de waardering over de huidige in- en externe informatievoorziening gemeten en zijn mogelijke communicatiescenario’s geschetst. De resultaten van deze kwalitatieve verkenning hebben concrete inzichten opgeleverd en knelpunten aan het licht gebracht.

 

Integrale aanpak

Hierna is de verkregen input uitgediept en getoetst met een kwantitatief onderzoek. Deze route maakte het mogelijk het brede spectrum van de informatievoorziening van de Raad onder de loep te nemen en in te zetten op een integrale aanpak. Zo is in de interviews tijdens het kwalitatieve deel ook de behoefte vastgesteld  aan middelen en kanalen die de Raad op dit moment nog niet toepast. In het kwantitatieve deel is hier verder over doorgevraagd met gesloten en open vragen. Hiertoe werd een online bevragingstool ingezet. Het onderzoek leverde een hoge respons op en veel waardevolle open feedback.

Nu de informatiebehoefte in kaart is gebracht, kunnen we inderdaad pas echt de juiste strategische keuzes maken.

Richard Bakker (Raad voor de Kinderbescherming)

 

Dialoog op gang brengen

De uitkomsten hebben heldere uitgangspunten en concrete uitdagingen voor de Raad in beeld gebracht, op basis waarvan strategische keuzes gemaakt kunnen worden over vorm en inhoud van de communicatie en het stakeholdersmanagement. Er is duidelijk naar voren gebracht op welke manier de verbondenheid met externe relaties verstevigd kan worden en de dialoog tussen medewerkers en stakeholders verder op gang gebracht kan worden. De adviezen die op basis van dit onderzoek zijn gegeven, hadden tevens betrekking op de beeldvorming, de mate van transparantie, de inzet van social media, voorkeurskanalen van de doelgroepen, de kanalenstrategie en op specifieke communicatiemiddelen. Daarnaast adviseerde BOOM over de inhoud van de informatievoorziening en de manier waarop relevante content over verschillende kanalen uitgeserveerd kan worden. De aanbevelingen over de interne communicatie werden gekoppeld aan de verschillende functies ervan, zoals de smeerfunctie (efficiëntie en doelgerichtheid van de organisatie), de procesfunctie (onderlinge samenwerking) en de bindfunctie (realisatie van het ‘wij-gevoel’).

De resultaten uit het onderzoek geven de Raad voor de Kinderbescherming inzicht in de huidige informatiestructuren en informatiebehoeften, zowel intern als extern. De adviezen die op deze resultaten zijn gebaseerd, maken duidelijk hoe de Raad een verbinding kan maken tussen deze twee werelden met relevante informatie en innovatieve communicatievormen. Richard Bakker geeft aan dat de onderzoeksresultaten zeer bruikbaar zijn: “’Meten is weten’, klinkt bekend. Nu de informatiebehoefte in kaart is gebracht, kunnen we inderdaad pas echt de juiste strategische keuzes maken”.

Meer interessante artikelen