Communicatiestrategie ontwikkelen met Factor C

Stapsgewijs komen tot een communicatiestrategie

Factor C is een door de Rijksoverheid ontwikkelde methode die beleids- en communicatieadviseurs helpt om samen strategisch en gestructureerd aan de slag te gaan met communicatie. De methode bestaat uit vijf pijlers. In iedere pijler komt het perspectief van stakeholders nadrukkelijk terug, waarmee de buitenwereld naar binnen wordt gehaald. Iedere pijler kent een aantal stappen om uiteindelijk te komen tot een gedegen aanpak.

 

Methode Factor C

1. Opgave

In de eerste fase gaat het om het duiden van het vraagstuk, vanuit het perspectief van de uitvoerende organisatie én de stakeholders. Wat is de aanleiding voor het project? Wat is de context? Wat is de doelstelling (wat moet er in de buitenwereld zijn veranderd na het project)? Welke fases zijn er te onderscheiden (met bijbehorende activiteiten, resultaten en deadlines)? Welke maatregelen en instrumenten worden ingezet? Denk hierbij aan financiële prikkels, wetgeving of handhaving en aan instrumenten om gedrag te beïnvloeden.

 

2. Omgeving

In de tweede fase draait het om het maken van een omgevingsanalyse. Welke partijen zijn betrokken bij de opgave of hebben er belang bij? Wat zijn hun drijfveren en standpunten? Welke invloed hebben zij en wat is hun rol (gebruiker, uitvoerende, beslisser, beïnvloeder)? En wat zijn de onderlinge verhoudingen? Wie moeten er in welke fase worden betrokken – denk daarbij ook aan externe experts – en in welke mate? Bij het maken van de omgevingsanalyse zal blijken welke informatie nog ontbreekt om tot een complete analyse te komen, zodat maatregelen genomen kunnen worden om die informatie aan te vullen.

 

3. Strategie

Als het beeld compleet is, kunnen keuzes worden gemaakt voor de communicatiestrategie. Welke doelgroepen moeten zéker worden aangehaakt, welke frames bestaan er en voor welk communicatieframe wordt gekozen. Welke communicatie-uitgangspunten zijn er en wat moet de communicatie uiteindelijk opleveren?

 

4. Verhaal

Vanuit de strategie volgt een communicatieaanpak. Belangrijk onderdeel hiervan is het gezamenlijke verhaal: de kernboodschap of centrale boodschap van het project. Om deze boodschap te kunnen vertalen naar een optimaal op de doelgroep afgestemd verhaal, is het essentieel goed te luisteren. Hoe wordt er binnen en buiten de organisatie over de opgave gesproken? Welke vragen en problemen leven er bij de verschillende doelgroepen? Soms zullen enkele subverhalen nodig zijn, aanvullend op het overkoepelende verhaal. Van belang is om voortdurend in beeld te houden wat de kern van het project is en de toon van het verhaal aan te laten sluiten bij de (leefwereld van) de doelgroepen.

 

5. Aanpak

De communicatieaanpak draait om het ontwikkelen en uitvoeren van een zorgvuldig communicatieproces, met de juiste middelen op het juiste moment. Hierbij horen ook afspraken over rollen, taken, (eind)verantwoordelijkheden en financiën. Wie is de afzender? Is er een boegbeeld nodig? Wie doet de woordvoering? In deze fase worden ook inhoudelijke en procesmatige mijlpalen benoemd, waar communicatieactiviteiten bij kunnen horen.

 

Borging van kwaliteit

Factor C biedt houvast bij het komen tot kwalitatief hoogwaardige communicatie met oog voor alle relevante stakeholders. Het helpt communicatieadviseurs bovendien om bij vragen vanuit de organisatie te laten zien waarom er eerst een aantal zaken in kaart moet worden gebracht, om te komen tot een effectieve aanpak.

Methode Factor C

Factor C is een door de overheid ontwikkelde methode die beleids- en communicatieadviseurs helpt om samen strategisch en gestructureerd aan de slag te gaan met communicatie.

Bestand downloaden

Interessante artikelen over dit model