Design Thinking: in 5 stappen naar een oplossing

Creatieve antwoorden vinden door analytisch én intuïtief te denken

Design Thinking kent zijn oorsprong in de jaren zestig van de vorige eeuw. Sindsdien is het model doorontwikkeld als aanpak om tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor uiteenlopende vraagstukken of problemen. Deze oplossingen kunnen bestaan uit een product of dienst, een systeem of een werkwijze.

 in 5 stappen naar een oplossing

Fase 1: Creëer empathie voor de eindgebruiker (inleven)

Om vast te kunnen stellen wat de kern van het probleem is en voor wie oplossingen bedoeld zijn, start de design thinking methode met het verzamelen van informatie over de doelgroep. Waar loopt die tegenaan? Vanuit welk referentiekader redeneert die gebruiker? Wat zijn de verwachtingen? Inleven vanuit het perspectief van de doelgroep is mogelijk door een breed palet aan methoden en technieken in te zetten, zoals observatie, interviews, enquêtes of rollenspellen.

 

Fase 2: Definieer het probleem (definiëren)

Vaak zit er een vraag achter de vraag en daarmee een probleem achter het probleem. Op basis van alle informatie uit de eerste fase, kan het werkelijke probleem vastgesteld worden waarvoor een oplossing gewenst of nodig is. Bij het concretiseren van het probleem staat wederom de doelgroep centraal.

 

Fase 3: Verzin oplossingen (ideeën genereren)

Genereer ideeën die een mogelijke oplossing kunnen zijn voor het probleem. In eerste instantie gaat het hierbij niet om het vinden van de perfecte oplossing, maar om het bedenken van vele oplossingsrichtingen. Een multidisciplinaire samenstelling van het projectteam dat hiermee aan de slag gaat, helpt om verschillende invalshoeken te belichten en te komen tot innovatieve ideeën. Als er meerdere ideeën zijn, is het zaak die te filteren met de doelgroep als uitgangspunt. De meest kansrijke ideeën gaan naar de volgende fase.

 

Fase 4: Maak een prototype (prototyping)

Creëer een eerste versie van de oplossing, die door de doelgroep/eindgebruiker in de volgende fase getest kan worden. Waar het gaat om een concreet product of systeem: maak een prototype. Gaat het om een werkwijze, creëer dan de voorwaarden om deze werkwijze ergens in de praktijk te brengen.

 

Fase 5: Test & optimaliseer (testen)

Test het prototype door het voor te leggen aan de doelgroep. Het wordt duidelijk hoe de doelgroep de oplossing ervaart, wat wel en niet werkt en of de oplossing daadwerkelijk het probleem oplost. Pas op basis van de ervaringen van de doelgroep de oplossing aan tot het product, het systeem of de werkwijze succesvol is. Door te werken met prototypes en die te optimaliseren, start een iteratief proces dat toewerkt naar de beste oplossing.

 

Design thinking in de praktijk

Design Thinking besteedt veel aandacht aan de belevingswereld van de eindgebruiker en vraagt om samenwerken in multidisciplinaire teams. Dat kan het proces – zeker in de eerste fasen – arbeidsintensief maken. Die investering verdient zichzelf in de latere fasen terug, omdat het daadwerkelijke probleem geadresseerd wordt en er dus voor het juiste probleem oplossingen worden gezocht.

Het proces van Design Thinking doorloopt de 5 stappen in de ideale situatie als één opeenvolgende reeks. In de praktijk kan blijken dat er tijdens het ontwikkelproces weleens een stap terug gedaan moet worden in de cyclus. Bijvoorbeeld als een prototype tijdens het testen niet blijkt aan te slaan. Al is het risico dat in die fase de plank volkomen mis wordt geslagen gering, omdat de inventarisaties vooraf en scherpe definitie van de gewenste uitkomst al het kader scheppen voor een succesvol product of systeem.

Download het model de 'Design Thinking'-methode

Design Thinking helpt om te komen innovatieve en creatieve oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken of problemen in 5 stappen.

Bestand downloaden