Privacy statement

BOOM respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt zorg dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden dan ook verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door BOOM verwerkt voor het mogelijk aangaan en uitvoeren van een overeenkomst (bedrijfsvoering) en het onder de aandacht brengen van producten en diensten. Een voorbeeld hiervan zijn de persoonsgegevens die zijn verkregen door het invullen van het contactformulier ten behoeve van het inplannen van een oriënterend gesprek. Voor het verwerken van de formulieren die we gebruiken, wordt gebruik gemaakt van Outlook.

De persoonsgegevens die u worden gevraagd te delen, zijn benodigd voor de hierboven genoemde reden. Indien geen persoonsgegevens worden verstrekt, kan er immers geen contact met u worden opgenomen.

Middels onze website kunt u onder andere een contact-, nieuwsbriefinschrijvingsformulier of een e-mail sturen met bijgevoegd een offerte, factuur, sollicitatiebrief, CV of andere persoonsgegevens. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording of afhandeling ervan. De volgende bewaartermijnen worden hierbij gehanteerd.

Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Maximaal 4 jaar na ontvangst.
Aanvraag via e-mail Maximaal 2 jaar na ontvangst.
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Sollicitatieformulier Maximaal 2 jaar na ontvangst.
CV Maximaal 1 jaar na afronding sollicitatieprocedure.
Klantgegevens Maximaal 4 jaar na beëindiging van samenwerking.

Beveiliging
Alle gegevens die u met BOOM uitwisselt, worden versleuteld middels een SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Bezoekgegevens en Google Analytics
BOOM maakt gebruik van Google Analytics om bezoekgegevens bij te houden. Hierdoor wordt inzichtelijk welke pagina’s bezoekers raadplegen en naar welke informatie wordt gezocht. Tevens worden middels IP-adressen gerichte nieuwsbrieven verstuurd naar organisaties. Echter, we willen u er expliciet op wijzen dat deze gegevens niet zijn te achterhalen naar een persoon of individu.

Met Google zal BOOM op korte termijn een verwerkingsovereenkomst aangaan. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (verwijzen naar Google à https://policies.google.com/privacy?hl=nl) voor meer informatie of het specifieke privacybeleid van Google Analytics (verwijzen naar analytics à https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

De door BOOM verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook, LinkedIn en Twitter
Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen via de sociale media: Facebook, LinkedIn en Twitter. Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/about/basics), LinkedIn (https://www.linkedin.com/psettings/privacy) en Twitter (https://twitter.com/en/privacy) om te achterhalen voor welk doeleinde(n) zij uw persoonsgegevens gebruiken.

Nieuwsbrief
Meerdere keren per jaar versturen wij een nieuwsbrief naar geïnteresseerden. Hierin informeren wij hen over nieuws op het gebied van strategie en communicatie, opiniestukken en best practices. Uw e-mailadres wordt alleen toegevoegd nadat u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kunt op ieder gegeven moment weer intrekken. In iedere nieuwsbrief wordt een link toegevoegd waarmee u zich kunt afmelden. Uw gegevens worden bewaard tot het moment van uitschrijving.

Verwerkersovereenkomst
Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op korte termijn met alle organisatie die gegevens voor BOOM verwerken of waar gegevens mee worden gedeeld een verwerkersovereenkomst getekend. In deze overeenkomst zal onder andere worden vastgelegd waar de persoonsgegevens voor worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen er worden getroffen met betrekking tot het opslaan van deze gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Wanneer BOOM persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u na een schriftelijk verzoek het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Indien de persoonsgegevens onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk een verzoek indienen om de persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om gegevens op te vragen in een bestand, zodat een andere partij deze gegevens van u kan krijgen en gebruiken. Hier ontvangt u binnen 30 dagen antwoord op. Tevens kunt u BOOM schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

BOOM Communicatie
T.a.v. David Westveer
Neerloopweg 26
4814 RS Breda
T 076 2068068
E info@boomstrategie.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u onder de indruk bent dat BOOM mogelijk onzorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, heeft u het recht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigen privacy statement
BOOM behoudt zich het recht om deze privacy statement met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving aan te passen. Het is daarom raadzaam om deze privacy statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright 2018. BOOM.