Maatschappelijke verbinding

Maatschappelijke verbinding levert win-winsituaties op

De kenniseconomie verandert in een betekeniseconomie. Mensen zoeken maatschappelijke verbinding en committeren zich aan organisaties die dit ook doen. Thema’s als duurzaamheid, veiligheid en gezondheid staan op alle agenda’s. De samenleving stelt strengere eisen aan de sociale en ecologische voetafdrukken van organisaties. BOOM helpt het evenwicht te vinden tussen people, planet en profit.

Organisaties hebben te maken met meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden. Corporate social responsibility is voor ons het moderne ondernemerschap. Het levert een win-winsituatie op; een positieve bijdrage aan de maatschappij én een hogere waardering van uw organisatie of merk. Werken vanuit een duidelijke purpose zorgt voor focus, geeft energie en versterkt het onderscheidend vermogen.

 

Purpose als license to grow

Veel organisaties hebben moeite om hun activiteiten te verbinden aan grotere, maatschappelijk relevante thema’s. Wij brengen het ‘waarom’ van het doen en laten van organisaties duidelijk in kaart. Belangrijk uitgangspunt is dat de purpose voortkomt uit het ‘hart’. En dat het sterk verankerd wordt in de identiteit en strategie. Alleen dan is het daadwerkelijk mogelijk om een verschil te maken; is er sprake van deep purpose. En geeft het zowel de license to operate als de license to grow.

Subthema's binnen maatschappelijke verbinding

In de wereld van vandaag wordt van organisaties verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de maatschappij. BOOM helpt organisaties bij het bepalen van de shared values en het ontwikkelen van een integrale visie op modern ondernemerschap.
We transformeren naar een betekeniseconomie, waarin het succes van organisaties wordt gerelateerd aan hun bijdrage aan de maatschappij en de leefbaarheid van onze wereld. Een inspirerend doel met betekenis is voor ieder bedrijf of instelling het vliegwiel in deze verandering.
Wil een sociale onderneming daadwerkelijk impact hebben, dan komen haar maatschappelijke ambities nadrukkelijk naar voren in haar ondernemerschap. Net als bij iedere andere onderneming zijn het verdienmodel en de marktstrategie hierin bepalende factoren. BOOM brengt de sociale ambities van de onderneming in lijn met de realiteit van de markt. Zodat betekenis leveren tot bestaansrecht leidt.
Niet roken en drinken, zuinig omgaan met water en ons afval scheiden. Via campagnes, producten en diensten proberen overheden en het bedrijfsleven om ons gezonder, veiliger of milieuvriendelijker te laten gedragen. Hoe kan een gedragsverandering gestimuleerd worden?
Inwoners of omwonenden actief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en beleid is tegenwoordig vanzelfsprekend. Niet alleen voor overheden; ook voor bedrijven. BOOM helpt met het organiseren van de dialoog, het vinden van verbindingen en het realiseren van draagvlak. Zodat de maatschappij een waardevolle bijdrage levert aan initiatieven van overheden en bedrijven. Én andersom.
Veranderingen in de lokale en regionale leefomgeving kunnen veel teweeg brengen. Zowel positief als negatief. Proactieve omgevingscommunicatie en adequaat omgevingsmanagement is cruciaal voor een succesvolle uitvoering. Voorkom negatief sentiment door inwoners (en andere stakeholders) op de juiste manieren en momenten te betrekken. BOOM biedt ondersteuning met een effectieve, omgevings- en opgavegerichte aanpak.
Initiatieven in de triple of quadrupel helix hebben zeggingskracht, omdat overheid, ondernemers, onderwijs en zelfs inwoners de krachten bundelen. Ze zijn missiegedreven en breed gedragen. BOOM draagt daar graag aan bij door partijen samen te brengen en breed draaglak te creëren.
Doelmatig beleid leidt niet als vanzelf tot gedragen beleid. Communicatie is een wezenlijke factor in het uitdragen van de nieuwe norm en het beïnvloeden van kennis, houding en gedrag. Daarbij is niet alleen de communicatiestrategie bepalend, maar ook het moment en de manier waarop het wordt uitgerold. BOOM ziet communicatiemanagement daarom als integraal onderdeel van het legitimeren van beleid.

Kennis en insights over Maatschappelijke verbinding